ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 64)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వృషా సోమ ద్యుమాఅసి వృషా దేవ వృషవ్రతః |
  వృషా ధర్మాణి దధిషే || 9-064-01

  వృష్ణస్ తే వృష్ణ్యం శవో వృషా వనం వృషా మదః |
  సత్యం వృషన్ వృషేద్ అసి || 9-064-02

  అశ్వో న చక్రదో వృషా సం గా ఇన్దో సమ్ అర్వతః |
  వి నో రాయే దురో వృధి || 9-064-03

  అసృక్షత ప్ర వాజినో గవ్యా సోమాసో అశ్వయా |
  శుక్రాసో వీరయాశవః || 9-064-04

  శుమ్భమానా ఋతాయుభిర్ మృజ్యమానా గభస్త్యోః |
  పవన్తే వారే అవ్యయే || 9-064-05

  తే విశ్వా దాశుషే వసు సోమా దివ్యాని పార్థివా |
  పవన్తామ్ ఆన్తరిక్ష్యా || 9-064-06

  పవమానస్య విశ్వవిత్ ప్ర తే సర్గా అసృక్షత |
  సూర్యస్యేవ న రశ్మయః || 9-064-07

  కేతుం కృణ్వన్ దివస్ పరి విశ్వా రూపాభ్య్ అర్షసి |
  సముద్రః సోమ పిన్వసే || 9-064-08

  హిన్వానో వాచమ్ ఇష్యసి పవమాన విధర్మణి |
  అక్రాన్ దేవో న సూర్యః || 9-064-09

  ఇన్దుః పవిష్ట చేతనః ప్రియః కవీనామ్ మతీ |
  సృజద్ అశ్వం రథీర్ ఇవ || 9-064-10

  ఊర్మిర్ యస్ తే పవిత్ర ఆ దేవావీః పర్యక్షరత్ |
  సీదన్న్ ఋతస్య యోనిమ్ ఆ || 9-064-11

  స నో అర్ష పవిత్ర ఆ మదో యో దేవవీతమః |
  ఇన్దవ్ ఇన్ద్రాయ పీతయే || 9-064-12

  ఇషే పవస్వ ధారయా మృజ్యమానో మనీషిభిః |
  ఇన్దో రుచాభి గా ఇహి || 9-064-13

  పునానో వరివస్ కృధ్య్ ఊర్జం జనాయ గిర్వణః |
  హరే సృజాన ఆశిరమ్ || 9-064-14

  పునానో దేవవీతయ ఇన్ద్రస్య యాహి నిష్కృతమ్ |
  ద్యుతానో వాజిభిర్ యతః || 9-064-15

  ప్ర హిన్వానాస ఇన్దవో ऽచ్ఛా సముద్రమ్ ఆశవః |
  ధియా జూతా అసృక్షత || 9-064-16

  మర్మృజానాస ఆయవో వృథా సముద్రమ్ ఇన్దవః |
  అగ్మన్న్ ఋతస్య యోనిమ్ ఆ || 9-064-17

  పరి ణో యాహ్య్ అస్మయుర్ విశ్వా వసూన్య్ ఓజసా |
  పాహి నః శర్మ వీరవత్ || 9-064-18

  మిమాతి వహ్నిర్ ఏతశః పదం యుజాన ఋక్వభిః |
  ప్ర యత్ సముద్ర ఆహితః || 9-064-19

  ఆ యద్ యోనిం హిరణ్యయమ్ ఆశుర్ ఋతస్య సీదతి |
  జహాత్య్ అప్రచేతసః || 9-064-20

  అభి వేనా అనూషతేయక్షన్తి ప్రచేతసః |
  మజ్జన్త్య్ అవిచేతసః || 9-064-21

  ఇన్ద్రాయేన్దో మరుత్వతే పవస్వ మధుమత్తమః |
  ఋతస్య యోనిమ్ ఆసదమ్ || 9-064-22

  తం త్వా విప్రా వచోవిదః పరి ష్కృణ్వన్తి వేధసః |
  సం త్వా మృజన్త్య్ ఆయవః || 9-064-23

  రసం తే మిత్రో అర్యమా పిబన్తి వరుణః కవే |
  పవమానస్య మరుతః || 9-064-24

  త్వం సోమ విపశ్చితమ్ పునానో వాచమ్ ఇష్యసి |
  ఇన్దో సహస్రభర్ణసమ్ || 9-064-25

  ఉతో సహస్రభర్ణసం వాచం సోమ మఖస్యువమ్ |
  పునాన ఇన్దవ్ ఆ భర || 9-064-26

  పునాన ఇన్దవ్ ఏషామ్ పురుహూత జనానామ్ |
  ప్రియః సముద్రమ్ ఆ విశ || 9-064-27

  దవిద్యుతత్యా రుచా పరిష్టోభన్త్యా కృపా |
  సోమాః శుక్రా గవాశిరః || 9-064-28

  హిన్వానో హేతృభిర్ యత ఆ వాజం వాజ్య్ అక్రమీత్ |
  సీదన్తో వనుషో యథా || 9-064-29

  ఋధక్ సోమ స్వస్తయే సంజగ్మానో దివః కవిః |
  పవస్వ సూర్యో దృశే || 9-064-30