ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 63)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ పవస్వ సహస్రిణం రయిం సోమ సువీర్యమ్ |
  అస్మే శ్రవాంసి ధారయ || 9-063-01

  ఇషమ్ ఊర్జం చ పిన్వస ఇన్ద్రాయ మత్సరిన్తమః |
  చమూష్వ్ ఆ ని షీదసి || 9-063-02

  సుత ఇన్ద్రాయ విష్ణవే సోమః కలశే అక్షరత్ |
  మధుమాఅస్తు వాయవే || 9-063-03

  ఏతే అసృగ్రమ్ ఆశవో ऽతి హ్వరాంసి బభ్రవః |
  సోమా ఋతస్య ధారయా || 9-063-04

  ఇన్ద్రం వర్ధన్తో అప్తురః కృణ్వన్తో విశ్వమ్ ఆర్యమ్ |
  అపఘ్నన్తో అరావ్ణః || 9-063-05

  సుతా అను స్వమ్ ఆ రజో ऽభ్య్ అర్షన్తి బభ్రవః |
  ఇన్ద్రం గచ్ఛన్త ఇన్దవః || 9-063-06

  అయా పవస్వ ధారయా యయా సూర్యమ్ అరోచయః |
  హిన్వానో మానుషీర్ అపః || 9-063-07

  అయుక్త సూర ఏతశమ్ పవమానో మనావ్ అధి |
  అన్తరిక్షేణ యాతవే || 9-063-08

  ఉత త్యా హరితో దశ సూరో అయుక్త యాతవే |
  ఇన్దుర్ ఇన్ద్ర ఇతి బ్రువన్ || 9-063-09

  పరీతో వాయవే సుతం గిర ఇన్ద్రాయ మత్సరమ్ |
  అవ్యో వారేషు సిఞ్చత || 9-063-10

  పవమాన విదా రయిమ్ అస్మభ్యం సోమ దుష్టరమ్ |
  యో దూణాశో వనుష్యతా || 9-063-11

  అభ్య్ అర్ష సహస్రిణం రయిం గోమన్తమ్ అశ్వినమ్ |
  అభి వాజమ్ ఉత శ్రవః || 9-063-12

  సోమో దేవో న సూర్యో ऽద్రిభిః పవతే సుతః |
  దధానః కలశే రసమ్ || 9-063-13

  ఏతే ధామాన్య్ ఆర్యా శుక్రా ఋతస్య ధారయా |
  వాజం గోమన్తమ్ అక్షరన్ || 9-063-14

  సుతా ఇన్ద్రాయ వజ్రిణే సోమాసో దధ్యాశిరః |
  పవిత్రమ్ అత్య్ అక్షరన్ || 9-063-15

  ప్ర సోమ మధుమత్తమో రాయే అర్ష పవిత్ర ఆ |
  మదో యో దేవవీతమః || 9-063-16

  తమ్ ఈ మృజన్త్య్ ఆయవో హరిం నదీషు వాజినమ్ |
  ఇన్దుమ్ ఇన్ద్రాయ మత్సరమ్ || 9-063-17

  ఆ పవస్వ హిరణ్యవద్ అశ్వావత్ సోమ వీరవత్ |
  వాజం గోమన్తమ్ ఆ భర || 9-063-18

  పరి వాజే న వాజయుమ్ అవ్యో వారేషు సిఞ్చత |
  ఇన్ద్రాయ మధుమత్తమమ్ || 9-063-19

  కవిమ్ మృజన్తి మర్జ్యం ధీభిర్ విప్రా అవస్యవః |
  వృషా కనిక్రద్ అర్షతి || 9-063-20

  వృషణం ధీభిర్ అప్తురం సోమమ్ ఋతస్య ధారయా |
  మతీ విప్రాః సమ్ అస్వరన్ || 9-063-21

  పవస్వ దేవాయుషగ్ ఇన్ద్రం గచ్ఛతు తే మదః |
  వాయుమ్ ఆ రోహ ధర్మణా || 9-063-22

  పవమాన ని తోశసే రయిం సోమ శ్రవాయ్యమ్ |
  ప్రియః సముద్రమ్ ఆ విశ || 9-063-23

  అపఘ్నన్ పవసే మృధః క్రతువిత్ సోమ మత్సరః |
  నుదస్వాదేవయుం జనమ్ || 9-063-24

  పవమానా అసృక్షత సోమాః శుక్రాస ఇన్దవః |
  అభి విశ్వాని కావ్యా || 9-063-25

  పవమానాస ఆశవః శుభ్రా అసృగ్రమ్ ఇన్దవః |
  ఘ్నన్తో విశ్వా అప ద్విషః || 9-063-26

  పవమానా దివస్ పర్య్ అన్తరిక్షాద్ అసృక్షత |
  పృథివ్యా అధి సానవి || 9-063-27

  పునానః సోమ ధారయేన్దో విశ్వా అప స్రిధః |
  జహి రక్షాంసి సుక్రతో || 9-063-28

  అపఘ్నన్ సోమ రక్షసో ऽభ్య్ అర్ష కనిక్రదత్ |
  ద్యుమన్తం శుష్మమ్ ఉత్తమమ్ || 9-063-29

  అస్మే వసూని ధారయ సోమ దివ్యాని పార్థివా |
  ఇన్దో విశ్వాని వార్యా || 9-063-30