ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 62)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏతే అసృగ్రమ్ ఇన్దవస్ తిరః పవిత్రమ్ ఆశవః |
  విశ్వాన్య్ అభి సౌభగా || 9-062-01

  విఘ్నన్తో దురితా పురు సుగా తోకాయ వాజినః |
  తనా కృణ్వన్తో అర్వతే || 9-062-02

  కృణ్వన్తో వరివో గవే ऽభ్య్ అర్షన్తి సుష్టుతిమ్ |
  ఇళామ్ అస్మభ్యం సంయతమ్ || 9-062-03

  అసావ్య్ అంశుర్ మదాయాప్సు దక్షో గిరిష్ఠాః |
  శ్యేనో న యోనిమ్ ఆసదత్ || 9-062-04

  శుభ్రమ్ అన్ధో దేవవాతమ్ అప్సు ధూతో నృభిః సుతః |
  స్వదన్తి గావః పయోభిః || 9-062-05

  ఆద్ ఈమ్ అశ్వం న హేతారో ऽశూశుభన్న్ అమృతాయ |
  మధ్వో రసం సధమాదే || 9-062-06

  యాస్ తే ధారా మధుశ్చుతో ऽసృగ్రమ్ ఇన్ద ఊతయే |
  తాభిః పవిత్రమ్ ఆసదః || 9-062-07

  సో అర్షేన్ద్రాయ పీతయే తిరో రోమాణ్య్ అవ్యయా |
  సీదన్ యోనా వనేష్వ్ ఆ || 9-062-08

  త్వమ్ ఇన్దో పరి స్రవ స్వాదిష్ఠో అఙ్గిరోభ్యః |
  వరివోవిద్ ఘృతమ్ పయః || 9-062-09

  అయం విచర్షణిర్ హితః పవమానః స చేతతి |
  హిన్వాన ఆప్యమ్ బృహత్ || 9-062-10

  ఏష వృషా వృషవ్రతః పవమానో అశస్తిహా |
  కరద్ వసూని దాశుషే || 9-062-11

  ఆ పవస్వ సహస్రిణం రయిం గోమన్తమ్ అశ్వినమ్ |
  పురుశ్చన్ద్రమ్ పురుస్పృహమ్ || 9-062-12

  ఏష స్య పరి షిచ్యతే మర్మృజ్యమాన ఆయుభిః |
  ఉరుగాయః కవిక్రతుః || 9-062-13

  సహస్రోతిః శతామఘో విమానో రజసః కవిః |
  ఇన్ద్రాయ పవతే మదః || 9-062-14

  గిరా జాత ఇహ స్తుత ఇన్దుర్ ఇన్ద్రాయ ధీయతే |
  విర్ యోనా వసతావ్ ఇవ || 9-062-15

  పవమానః సుతో నృభిః సోమో వాజమ్ ఇవాసరత్ |
  చమూషు శక్మనాసదమ్ || 9-062-16

  తం త్రిపృష్ఠే త్రివన్ధురే రథే యుఞ్జన్తి యాతవే |
  ఋషీణాం సప్త ధీతిభిః || 9-062-17

  తం సోతారో ధనస్పృతమ్ ఆశుం వాజాయ యాతవే |
  హరిం హినోత వాజినమ్ || 9-062-18

  ఆవిశన్ కలశం సుతో విశ్వా అర్షన్న్ అభి శ్రియః |
  శూరో న గోషు తిష్ఠతి || 9-062-19

  ఆ త ఇన్దో మదాయ కమ్ పయో దుహన్త్య్ ఆయవః |
  దేవా దేవేభ్యో మధు || 9-062-20

  ఆ నః సోమమ్ పవిత్ర ఆ సృజతా మధుమత్తమమ్ |
  దేవేభ్యో దేవశ్రుత్తమమ్ || 9-062-21

  ఏతే సోమా అసృక్షత గృణానాః శ్రవసే మహే |
  మదిన్తమస్య ధారయా || 9-062-22

  అభి గవ్యాని వీతయే నృమ్ణా పునానో అర్షసి |
  సనద్వాజః పరి స్రవ || 9-062-23

  ఉత నో గోమతీర్ ఇషో విశ్వా అర్ష పరిష్టుభః |
  గృణానో జమదగ్నినా || 9-062-24

  పవస్వ వాచో అగ్రియః సోమ చిత్రాభిర్ ఊతిభిః |
  అభి విశ్వాని కావ్యా || 9-062-25

  త్వం సముద్రియా అపో ऽగ్రియో వాచ ఈరయన్ |
  పవస్వ విశ్వమేజయ || 9-062-26

  తుభ్యేమా భువనా కవే మహిమ్నే సోమ తస్థిరే |
  తుభ్యమ్ అర్షన్తి సిన్ధవః || 9-062-27

  ప్ర తే దివో న వృష్టయో ధారా యన్త్య్ అసశ్చతః |
  అభి శుక్రామ్ ఉపస్తిరమ్ || 9-062-28

  ఇన్ద్రాయేన్దుమ్ పునీతనోగ్రం దక్షాయ సాధనమ్ |
  ఈశానం వీతిరాధసమ్ || 9-062-29

  పవమాన ఋతః కవిః సోమః పవిత్రమ్ ఆసదత్ |
  దధత్ స్తోత్రే సువీర్యమ్ || 9-062-30