ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 61)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయా వీతీ పరి స్రవ యస్ త ఇన్దో మదేష్వ్ ఆ |
  అవాహన్ నవతీర్ నవ || 9-061-01

  పురః సద్య ఇత్థాధియే దివోదాసాయ శమ్బరమ్ |
  అధ త్యం తుర్వశం యదుమ్ || 9-061-02

  పరి ణో అశ్వమ్ అశ్వవిద్ గోమద్ ఇన్దో హిరణ్యవత్ |
  క్షరా సహస్రిణీర్ ఇషః || 9-061-03

  పవమానస్య తే వయమ్ పవిత్రమ్ అభ్యున్దతః |
  సఖిత్వమ్ ఆ వృణీమహే || 9-061-04

  యే తే పవిత్రమ్ ఊర్మయో ऽభిక్షరన్తి ధారయా |
  తేభిర్ నః సోమ మృళయ || 9-061-05

  స నః పునాన ఆ భర రయిం వీరవతీమ్ ఇషమ్ |
  ఈశానః సోమ విశ్వతః || 9-061-06

  ఏతమ్ ఉ త్యం దశ క్షిపో మృజన్తి సిన్ధుమాతరమ్ |
  సమ్ ఆదిత్యేభిర్ అఖ్యత || 9-061-07

  సమ్ ఇన్ద్రేణోత వాయునా సుత ఏతి పవిత్ర ఆ |
  సం సూర్యస్య రశ్మిభిః || 9-061-08

  స నో భగాయ వాయవే పూష్ణే పవస్వ మధుమాన్ |
  చారుర్ మిత్రే వరుణే చ || 9-061-09

  ఉచ్చా తే జాతమ్ అన్ధసో దివి షద్ భూమ్య్ ఆ దదే |
  ఉగ్రం శర్మ మహి శ్రవః || 9-061-10

  ఏనా విశ్వాన్య్ అర్య ఆ ద్యుమ్నాని మానుషాణామ్ |
  సిషాసన్తో వనామహే || 9-061-11

  స న ఇన్ద్రాయ యజ్యవే వరుణాయ మరుద్భ్యః |
  వరివోవిత్ పరి స్రవ || 9-061-12

  ఉపో షు జాతమ్ అప్తురం గోభిర్ భఙ్గమ్ పరిష్కృతమ్ |
  ఇన్దుం దేవా అయాసిషుః || 9-061-13

  తమ్ ఇద్ వర్ధన్తు నో గిరో వత్సం సంశిశ్వరీర్ ఇవ |
  య ఇన్ద్రస్య హృదంసనిః || 9-061-14

  అర్షా ణః సోమ శం గవే ధుక్షస్వ పిప్యుషీమ్ ఇషమ్ |
  వర్ధా సముద్రమ్ ఉక్థ్యమ్ || 9-061-15

  పవమానో అజీజనద్ దివశ్ చిత్రం న తన్యతుమ్ |
  జ్యోతిర్ వైశ్వానరమ్ బృహత్ || 9-061-16

  పవమానస్య తే రసో మదో రాజన్న్ అదుచ్ఛునః |
  వి వారమ్ అవ్యమ్ అర్షతి || 9-061-17

  పవమాన రసస్ తవ దక్షో వి రాజతి ద్యుమాన్ |
  జ్యోతిర్ విశ్వం స్వర్ దృశే || 9-061-18

  యస్ తే మదో వరేణ్యస్ తేనా పవస్వాన్ధసా |
  దేవావీర్ అఘశంసహా || 9-061-19

  జఘ్నిర్ వృత్రమ్ అమిత్రియం సస్నిర్ వాజం దివే-దివే |
  గోషా ఉ అశ్వసా అసి || 9-061-20

  సమ్మిశ్లో అరుషో భవ సూపస్థాభిర్ న ధేనుభిః |
  సీదఞ్ ఛ్యేనో న యోనిమ్ ఆ || 9-061-21

  స పవస్వ య ఆవిథేన్ద్రం వృత్రాయ హన్తవే |
  వవ్రివాంసమ్ మహీర్ అపః || 9-061-22

  సువీరాసో వయం ధనా జయేమ సోమ మీఢ్వః |
  పునానో వర్ధ నో గిరః || 9-061-23

  త్వోతాసస్ తవావసా స్యామ వన్వన్త ఆమురః |
  సోమ వ్రతేషు జాగృహి || 9-061-24

  అపఘ్నన్ పవతే మృధో ऽప సోమో అరావ్ణః |
  గచ్ఛన్న్ ఇన్ద్రస్య నిష్కృతమ్ || 9-061-25

  మహో నో రాయ ఆ భర పవమాన జహీ మృధః |
  రాస్వేన్దో వీరవద్ యశః || 9-061-26

  న త్వా శతం చన హ్రుతో రాధో దిత్సన్తమ్ ఆ మినన్ |
  యత్ పునానో మఖస్యసే || 9-061-27

  పవస్వేన్దో వృషా సుతః కృధీ నో యశసో జనే |
  విశ్వా అప ద్విషో జహి || 9-061-28

  అస్య తే సఖ్యే వయం తవేన్దో ద్యుమ్న ఉత్తమే |
  సాసహ్యామ పృతన్యతః || 9-061-29

  యా తే భీమాన్య్ ఆయుధా తిగ్మాని సన్తి ధూర్వణే |
  రక్షా సమస్య నో నిదః || 9-061-30