ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 60)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర గాయత్రేణ గాయత పవమానం విచర్షణిమ్ |
  ఇన్దుం సహస్రచక్షసమ్ || 9-060-01

  తం త్వా సహస్రచక్షసమ్ అథో సహస్రభర్ణసమ్ |
  అతి వారమ్ అపావిషుః || 9-060-02

  అతి వారాన్ పవమానో అసిష్యదత్ కలశాఅభి ధావతి |
  ఇన్ద్రస్య హార్ద్య్ ఆవిశన్ || 9-060-03

  ఇన్ద్రస్య సోమ రాధసే శమ్ పవస్వ విచర్షణే |
  ప్రజావద్ రేత ఆ భర || 9-060-04