ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 59)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పవస్వ గోజిద్ అశ్వజిద్ విశ్వజిత్ సోమ రణ్యజిత్ |
  ప్రజావద్ రత్నమ్ ఆ భర || 9-059-01

  పవస్వాద్భ్యో అదాభ్యః పవస్వౌషధీభ్యః |
  పవస్వ ధిషణాభ్యః || 9-059-02

  త్వం సోమ పవమానో విశ్వాని దురితా తర |
  కవిః సీద ని బర్హిషి || 9-059-03

  పవమాన స్వర్ విదో జాయమానో ऽభవో మహాన్ |
  ఇన్దో విశ్వాఅభీద్ అసి || 9-059-04