ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 58)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తరత్ స మన్దీ ధావతి ధారా సుతస్యాన్ధసః |
  తరత్ స మన్దీ ధావతి || 9-058-01

  ఉస్రా వేద వసూనామ్ మర్తస్య దేవ్య్ అవసః |
  తరత్ స మన్దీ ధావతి || 9-058-02

  ధ్వస్రయోః పురుషన్త్యోర్ ఆ సహస్రాణి దద్మహే |
  తరత్ స మన్దీ ధావతి || 9-058-03

  ఆ యయోస్ త్రింశతం తనా సహస్రాణి చ దద్మహే |
  తరత్ స మన్దీ ధావతి || 9-058-04