ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 55)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యవం-యవం నో అన్ధసా పుష్టమ్-పుష్టమ్ పరి స్రవ |
  సోమ విశ్వా చ సౌభగా || 9-055-01

  ఇన్దో యథా తవ స్తవో యథా తే జాతమ్ అన్ధసః |
  ని బర్హిషి ప్రియే సదః || 9-055-02

  ఉత నో గోవిద్ అశ్వవిత్ పవస్వ సోమాన్ధసా |
  మక్షూతమేభిర్ అహభిః || 9-055-03

  యో జినాతి న జీయతే హన్తి శత్రుమ్ అభీత్య |
  స పవస్వ సహస్రజిత్ || 9-055-04