ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 54)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అస్య ప్రత్నామ్ అను ద్యుతం శుక్రం దుదుహ్రే అహ్రయః |
  పయః సహస్రసామ్ ఋషిమ్ || 9-054-01

  అయం సూర్య ఇవోపదృగ్ అయం సరాంసి ధావతి |
  సప్త ప్రవత ఆ దివమ్ || 9-054-02

  అయం విశ్వాని తిష్ఠతి పునానో భువనోపరి |
  సోమో దేవో న సూర్యః || 9-054-03

  పరి ణో దేవవీతయే వాజాఅర్షసి గోమతః |
  పునాన ఇన్దవ్ ఇన్ద్రయుః || 9-054-04