ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 53)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉత్ తే శుష్మాసో అస్థూ రక్షో భిన్దన్తో అద్రివః |
  నుదస్వ యాః పరిస్పృధః || 9-053-01

  అయా నిజఘ్నిర్ ఓజసా రథసంగే ధనే హితే |
  స్తవా అబిభ్యుషా హృదా || 9-053-02

  అస్య వ్రతాని నాధృషే పవమానస్య దూఢ్యా |
  రుజ యస్ త్వా పృతన్యతి || 9-053-03

  తం హిన్వన్తి మదచ్యుతం హరిం నదీషు వాజినమ్ |
  ఇన్దుమ్ ఇన్ద్రాయ మత్సరమ్ || 9-053-04