ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 52)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పరి ద్యుక్షః సనద్రయిర్ భరద్ వాజం నో అన్ధసా |
  సువానో అర్ష పవిత్ర ఆ || 9-052-01

  తవ ప్రత్నేభిర్ అధ్వభిర్ అవ్యో వారే పరి ప్రియః |
  సహస్రధారో యాత్ తనా || 9-052-02

  చరుర్ న యస్ తమ్ ఈఙ్ఖయేన్దో న దానమ్ ఈఙ్ఖయ |
  వధైర్ వధస్నవ్ ఈఙ్ఖయ || 9-052-03

  ని శుష్మమ్ ఇన్దవ్ ఏషామ్ పురుహూత జనానామ్ |
  యో అస్మాఆదిదేశతి || 9-052-04

  శతం న ఇన్ద ఊతిభిః సహస్రం వా శుచీనామ్ |
  పవస్వ మంహయద్రయిః || 9-052-05