ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 51)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అధ్వర్యో అద్రిభిః సుతం సోమమ్ పవిత్ర ఆ సృజ |
  పునీహీన్ద్రాయ పాతవే || 9-051-01

  దివః పీయూషమ్ ఉత్తమం సోమమ్ ఇన్ద్రాయ వజ్రిణే |
  సునోతా మధుమత్తమమ్ || 9-051-02

  తవ త్య ఇన్దో అన్ధసో దేవా మధోర్ వ్య్ అశ్నతే |
  పవమానస్య మరుతః || 9-051-03

  త్వం హి సోమ వర్ధయన్ సుతో మదాయ భూర్ణయే |
  వృషన్ స్తోతారమ్ ఊతయే || 9-051-04

  అభ్య్ అర్ష విచక్షణ పవిత్రం ధారయా సుతః |
  అభి వాజమ్ ఉత శ్రవః || 9-051-05