ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 50)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉత్ తే శుష్మాస ఈరతే సిన్ధోర్ ఊర్మేర్ ఇవ స్వనః |
  వాణస్య చోదయా పవిమ్ || 9-050-01

  ప్రసవే త ఉద్ ఈరతే తిస్రో వాచో మఖస్యువః |
  యద్ అవ్య ఏషి సానవి || 9-050-02

  అవ్యో వారే పరి ప్రియం హరిం హిన్వన్త్య్ అద్రిభిః |
  పవమానమ్ మధుశ్చుతమ్ || 9-050-03

  ఆ పవస్వ మదిన్తమ పవిత్రం ధారయా కవే |
  అర్కస్య యోనిమ్ ఆసదమ్ || 9-050-04

  స పవస్వ మదిన్తమ గోభిర్ అఞ్జానో అక్తుభిః |
  ఇన్దవ్ ఇన్ద్రాయ పీతయే || 9-050-05