ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 49)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పవస్వ వృష్టిమ్ ఆ సు నో ऽపామ్ ఊర్మిం దివస్ పరి |
  అయక్ష్మా బృహతీర్ ఇషః || 9-049-01

  తయా పవస్వ ధారయా యయా గావ ఇహాగమన్ |
  జన్యాస ఉప నో గృహమ్ || 9-049-02

  ఘృతమ్ పవస్వ ధారయా యజ్ఞేషు దేవవీతమః |
  అస్మభ్యం వృష్టిమ్ ఆ పవ || 9-049-03

  స న ఊర్జే వ్య్ అవ్యయమ్ పవిత్రం ధావ ధారయా |
  దేవాసః శృణవన్ హి కమ్ || 9-049-04

  పవమానో అసిష్యదద్ రక్షాంస్య్ అపజఙ్ఘనత్ |
  ప్రత్నవద్ రోచయన్ రుచః || 9-049-05