ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 5)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమిద్ధో విశ్వతస్ పతిః పవమానో వి రాజతి |
  ప్రీణన్ వృషా కనిక్రదత్ || 9-005-01

  తనూనపాత్ పవమానః శృఙ్గే శిశానో అర్షతి |
  అన్తరిక్షేణ రారజత్ || 9-005-02

  ఈళేన్యః పవమానో రయిర్ వి రాజతి ద్యుమాన్ |
  మధోర్ ధారాభిర్ ఓజసా || 9-005-03

  బర్హిః ప్రాచీనమ్ ఓజసా పవమాన స్తృణన్ హరిః |
  దేవేషు దేవ ఈయతే || 9-005-04

  ఉద్ ఆతైర్ జిహతే బృహద్ ద్వారో దేవీర్ హిరణ్యయీః |
  పవమానేన సుష్టుతాః || 9-005-05

  సుశిల్పే బృహతీ మహీ పవమానో వృషణ్యతి |
  నక్తోషాసా న దర్శతే || 9-005-06

  ఉభా దేవా నృచక్షసా హోతారా దైవ్యా హువే |
  పవమాన ఇన్ద్రో వృషా || 9-005-07

  భారతీ పవమానస్య సరస్వతీళా మహీ |
  ఇమం నో యజ్ఞమ్ ఆ గమన్ తిస్రో దేవీః సుపేశసః || 9-005-08

  త్వష్టారమ్ అగ్రజాం గోపామ్ పురోయావానమ్ ఆ హువే |
  ఇన్దుర్ ఇన్ద్రో వృషా హరిః పవమానః ప్రజాపతిః || 9-005-09

  వనస్పతిమ్ పవమాన మధ్వా సమ్ అఙ్గ్ధి ధారయా |
  సహస్రవల్శం హరితమ్ భ్రాజమానం హిరణ్యయమ్ || 9-005-10

  విశ్వే దేవాః స్వాహాకృతిమ్ పవమానస్యా గత |
  వాయుర్ బృహస్పతిః సూర్యో ऽగ్నిర్ ఇన్ద్రః సజోషసః || 9-005-11