ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 6)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మన్ద్రయా సోమ ధారయా వృషా పవస్వ దేవయుః |
  అవ్యో వారేష్వ్ అస్మయుః || 9-006-01

  అభి త్యమ్ మద్యమ్ మదమ్ ఇన్దవ్ ఇన్ద్ర ఇతి క్షర |
  అభి వాజినో అర్వతః || 9-006-02

  అభి త్యమ్ పూర్వ్యమ్ మదం సువానో అర్ష పవిత్ర ఆ |
  అభి వాజమ్ ఉత శ్రవః || 9-006-03

  అను ద్రప్సాస ఇన్దవ ఆపో న ప్రవతాసరన్ |
  పునానా ఇన్ద్రమ్ ఆశత || 9-006-04

  యమ్ అత్యమ్ ఇవ వాజినమ్ మృజన్తి యోషణో దశ |
  వనే క్రీళన్తమ్ అత్యవిమ్ || 9-006-05

  తం గోభిర్ వృషణం రసమ్ మదాయ దేవవీతయే |
  సుతమ్ భరాయ సం సృజ || 9-006-06

  దేవో దేవాయ ధారయేన్ద్రాయ పవతే సుతః |
  పయో యద్ అస్య పీపయత్ || 9-006-07

  ఆత్మా యజ్ఞస్య రంహ్యా సుష్వాణః పవతే సుతః |
  ప్రత్నం ని పాతి కావ్యమ్ || 9-006-08

  ఏవా పునాన ఇన్ద్రయుర్ మదమ్ మదిష్ఠ వీతయే |
  గుహా చిద్ దధిషే గిరః || 9-006-09