ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 4)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సనా చ సోమ జేషి చ పవమాన మహి శ్రవః |
  అథా నో వస్యసస్ కృధి || 9-004-01

  సనా జ్యోతిః సనా స్వర్ విశ్వా చ సోమ సౌభగా |
  అథా నో వస్యసస్ కృధి || 9-004-02

  సనా దక్షమ్ ఉత క్రతుమ్ అప సోమ మృధో జహి |
  అథా నో వస్యసస్ కృధి || 9-004-03

  పవీతారః పునీతన సోమమ్ ఇన్ద్రాయ పాతవే |
  అథా నో వస్యసస్ కృధి || 9-004-04

  త్వం సూర్యే న ఆ భజ తవ క్రత్వా తవోతిభిః |
  అథా నో వస్యసస్ కృధి || 9-004-05

  తవ క్రత్వా తవోతిభిర్ జ్యోక్ పశ్యేమ సూర్యమ్ |
  అథా నో వస్యసస్ కృధి || 9-004-06

  అభ్య్ అర్ష స్వాయుధ సోమ ద్విబర్హసం రయిమ్ |
  అథా నో వస్యసస్ కృధి || 9-004-07

  అభ్య్ అర్షానపచ్యుతో రయిం సమత్సు సాసహిః |
  అథా నో వస్యసస్ కృధి || 9-004-08

  త్వాం యజ్ఞైర్ అవీవృధన్ పవమాన విధర్మణి |
  అథా నో వస్యసస్ కృధి || 9-004-09

  రయిం నశ్ చిత్రమ్ అశ్వినమ్ ఇన్దో విశ్వాయుమ్ ఆ భర |
  అథా నో వస్యసస్ కృధి || 9-004-10