ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 3)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏష దేవో అమర్త్యః పర్ణవీర్ ఇవ దీయతి |
  అభి ద్రోణాన్య్ ఆసదమ్ || 9-003-01

  ఏష దేవో విపా కృతో ऽతి హ్వరాంసి ధావతి |
  పవమానో అదాభ్యః || 9-003-02

  ఏష దేవో విపన్యుభిః పవమాన ఋతాయుభిః |
  హరిర్ వాజాయ మృజ్యతే || 9-003-03

  ఏష విశ్వాని వార్యా శూరో యన్న్ ఇవ సత్వభిః |
  పవమానః సిషాసతి || 9-003-04

  ఏష దేవో రథర్యతి పవమానో దశస్యతి |
  ఆవిష్ కృణోతి వగ్వనుమ్ || 9-003-05

  ఏష విప్రైర్ అభిష్టుతో ऽపో దేవో వి గాహతే |
  దధద్ రత్నాని దాశుషే || 9-003-06

  ఏష దివం వి ధావతి తిరో రజాంసి ధారయా |
  పవమానః కనిక్రదత్ || 9-003-07

  ఏష దివం వ్య్ ఆసరత్ తిరో రజాంస్య్ అస్పృతః |
  పవమానః స్వధ్వరః || 9-003-08

  ఏష ప్రత్నేన జన్మనా దేవో దేవేభ్యః సుతః |
  హరిః పవిత్రే అర్షతి || 9-003-09

  ఏష ఉ స్య పురువ్రతో జజ్ఞానో జనయన్న్ ఇషః |
  ధారయా పవతే సుతః || 9-003-10