ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 48)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తం త్వా నృమ్ణాని బిభ్రతం సధస్థేషు మహో దివః |
  చారుం సుకృత్యయేమహే || 9-048-01

  సంవృక్తధృష్ణుమ్ ఉక్థ్యమ్ మహామహివ్రతమ్ మదమ్ |
  శతమ్ పురో రురుక్షణిమ్ || 9-048-02

  అతస్ త్వా రయిమ్ అభి రాజానం సుక్రతో దివః |
  సుపర్ణో అవ్యథిర్ భరత్ || 9-048-03

  విశ్వస్మా ఇత్ స్వర్ దృశే సాధారణం రజస్తురమ్ |
  గోపామ్ ఋతస్య విర్ భరత్ || 9-048-04

  అధా హిన్వాన ఇన్ద్రియం జ్యాయో మహిత్వమ్ ఆనశే |
  అభిష్టికృద్ విచర్షణిః || 9-048-05