ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 47)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయా సోమః సుకృత్యయా మహశ్ చిద్ అభ్య్ అవర్ధత |
  మన్దాన ఉద్ వృషాయతే || 9-047-01

  కృతానీద్ అస్య కర్త్వా చేతన్తే దస్యుతర్హణా |
  ఋణా చ ధృష్ణుశ్ చయతే || 9-047-02

  ఆత్ సోమ ఇన్ద్రియో రసో వజ్రః సహస్రసా భువత్ |
  ఉక్థం యద్ అస్య జాయతే || 9-047-03

  స్వయం కవిర్ విధర్తరి విప్రాయ రత్నమ్ ఇచ్ఛతి |
  యదీ మర్మృజ్యతే ధియః || 9-047-04

  సిషాసతూ రయీణాం వాజేష్వ్ అర్వతామ్ ఇవ |
  భరేషు జిగ్యుషామ్ అసి || 9-047-05