ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 46)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అసృగ్రన్ దేవవీతయే ऽత్యాసః కృత్వ్యా ఇవ |
  క్షరన్తః పర్వతావృధః || 9-046-01

  పరిష్కృతాస ఇన్దవో యోషేవ పిత్ర్యావతీ |
  వాయుం సోమా అసృక్షత || 9-046-02

  ఏతే సోమాస ఇన్దవః ప్రయస్వన్తః చమూ సుతాః |
  ఇన్ద్రం వర్ధన్తి కర్మభిః || 9-046-03

  ఆ ధావతా సుహస్త్యః శుక్రా గృభ్ణీత మన్థినా |
  గోభిః శ్రీణీత మత్సరమ్ || 9-046-04

  స పవస్వ ధనంజయ ప్రయన్తా రాధసో మహః |
  అస్మభ్యం సోమ గాతువిత్ || 9-046-05

  ఏతమ్ మృజన్తి మర్జ్యమ్ పవమానం దశ క్షిపః |
  ఇన్ద్రాయ మత్సరమ్ మదమ్ || 9-046-06