ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 45)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  స పవస్వ మదాయ కం నృచక్షా దేవవీతయే |
  ఇన్దవ్ ఇన్ద్రాయ పీతయే || 9-045-01

  స నో అర్షాభి దూత్యం త్వమ్ ఇన్ద్రాయ తోశసే |
  దేవాన్ సఖిభ్య ఆ వరమ్ || 9-045-02

  ఉత త్వామ్ అరుణం వయం గోభిర్ అఞ్జ్మో మదాయ కమ్ |
  వి నో రాయే దురో వృధి || 9-045-03

  అత్య్ ఊ పవిత్రమ్ అక్రమీద్ వాజీ ధురం న యామని |
  ఇన్దుర్ దేవేషు పత్యతే || 9-045-04

  సమ్ ఈ సఖాయో అస్వరన్ వనే క్రీళన్తమ్ అత్యవిమ్ |
  ఇన్దుం నావా అనూషత || 9-045-05

  తయా పవస్వ ధారయా యయా పీతో విచక్షసే |
  ఇన్దో స్తోత్రే సువీర్యమ్ || 9-045-06