ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 44)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర ణ ఇన్దో మహే తన ఊర్మిం న బిభ్రద్ అర్షసి |
  అభి దేవాఅయాస్యః || 9-044-01

  మతీ జుష్టో ధియా హితః సోమో హిన్వే పరావతి |
  విప్రస్య ధారయా కవిః || 9-044-02

  అయం దేవేషు జాగృవిః సుత ఏతి పవిత్ర ఆ |
  సోమో యాతి విచర్షణిః || 9-044-03

  స నః పవస్వ వాజయుశ్ చక్రాణశ్ చారుమ్ అధ్వరమ్ |
  బర్హిష్మాఆ వివాసతి || 9-044-04

  స నో భగాయ వాయవే విప్రవీరః సదావృధః |
  సోమో దేవేష్వ్ ఆ యమత్ || 9-044-05

  స నో అద్య వసుత్తయే క్రతువిద్ గాతువిత్తమః |
  వాజం జేషి శ్రవో బృహత్ || 9-044-06