ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 43)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యో అత్య ఇవ మృజ్యతే గోభిర్ మదాయ హర్యతః |
  తం గీర్భిర్ వాసయామసి || 9-043-01

  తం నో విశ్వా అవస్యువో గిరః శుమ్భన్తి పూర్వథా |
  ఇన్దుమ్ ఇన్ద్రాయ పీతయే || 9-043-02

  పునానో యాతి హర్యతః సోమో గీర్భిః పరిష్కృతః |
  విప్రస్య మేధ్యాతిథేః || 9-043-03

  పవమాన విదా రయిమ్ అస్మభ్యం సోమ సుశ్రియమ్ |
  ఇన్దో సహస్రవర్చసమ్ || 9-043-04

  ఇన్దుర్ అత్యో న వాజసృత్ కనిక్రన్తి పవిత్ర ఆ |
  యద్ అక్షార్ అతి దేవయుః || 9-043-05

  పవస్వ వాజసాతయే విప్రస్య గృణతో వృధే |
  సోమ రాస్వ సువీర్యమ్ || 9-043-06