ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 42)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  జనయన్ రోచనా దివో జనయన్న్ అప్సు సూర్యమ్ |
  వసానో గా అపో హరిః || 9-042-01

  ఏష ప్రత్నేన మన్మనా దేవో దేవేభ్యస్ పరి |
  ధారయా పవతే సుతః || 9-042-02

  వావృధానాయ తూర్వయే పవన్తే వాజసాతయే |
  సోమాః సహస్రపాజసః || 9-042-03

  దుహానః ప్రత్నమ్ ఇత్ పయః పవిత్రే పరి షిచ్యతే |
  క్రన్దన్ దేవాఅజీజనత్ || 9-042-04

  అభి విశ్వాని వార్యాభి దేవాఋతావృధః |
  సోమః పునానో అర్షతి || 9-042-05

  గోమన్ నః సోమ వీరవద్ అశ్వావద్ వాజవత్ సుతః |
  పవస్వ బృహతీర్ ఇషః || 9-042-06