ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 41)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర యే గావో న భూర్ణయస్ త్వేషా అయాసో అక్రముః |
  ఘ్నన్తః కృష్ణామ్ అప త్వచమ్ || 9-041-01

  సువితస్య మనామహే ऽతి సేతుం దురావ్యమ్ |
  సాహ్వాంసో దస్యుమ్ అవ్రతమ్ || 9-041-02

  శృణ్వే వృష్టేర్ ఇవ స్వనః పవమానస్య శుష్మిణః |
  చరన్తి విద్యుతో దివి || 9-041-03

  ఆ పవస్వ మహీమ్ ఇషం గోమద్ ఇన్దో హిరణ్యవత్ |
  అశ్వావద్ వాజవత్ సుతః || 9-041-04

  స పవస్వ విచర్షణ ఆ మహీ రోదసీ పృణ |
  ఉషాః సూర్యో న రశ్మిభిః || 9-041-05

  పరి ణః శర్మయన్త్యా ధారయా సోమ విశ్వతః |
  సరా రసేవ విష్టపమ్ || 9-041-06