ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 40)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పునానో అక్రమీద్ అభి విశ్వా మృధో విచర్షణిః |
  శుమ్భన్తి విప్రం ధీతిభిః || 9-040-01

  ఆ యోనిమ్ అరుణో రుహద్ గమద్ ఇన్ద్రం వృషా సుతః |
  ధ్రువే సదసి సీదతి || 9-040-02

  నూ నో రయిమ్ మహామ్ ఇన్దో ऽస్మభ్యం సోమ విశ్వతః |
  ఆ పవస్వ సహస్రిణమ్ || 9-040-03

  విశ్వా సోమ పవమాన ద్యుమ్నానీన్దవ్ ఆ భర |
  విదాః సహస్రిణీర్ ఇషః || 9-040-04

  స నః పునాన ఆ భర రయిం స్తోత్రే సువీర్యమ్ |
  జరితుర్ వర్ధయా గిరః || 9-040-05

  పునాన ఇన్దవ్ ఆ భర సోమ ద్విబర్హసం రయిమ్ |
  వృషన్న్ ఇన్దో న ఉక్థ్యమ్ || 9-040-06