ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 39)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆశుర్ అర్ష బృహన్మతే పరి ప్రియేణ ధామ్నా |
  యత్ర దేవా ఇతి బ్రవన్ || 9-039-01

  పరిష్కృణ్వన్న్ అనిష్కృతం జనాయ యాతయన్న్ ఇషః |
  వృష్టిం దివః పరి స్రవ || 9-039-02

  సుత ఏతి పవిత్ర ఆ త్విషిం దధాన ఓజసా |
  విచక్షాణో విరోచయన్ || 9-039-03

  అయం స యో దివస్ పరి రఘుయామా పవిత్ర ఆ |
  సిన్ధోర్ ఊర్మా వ్య్ అక్షరత్ || 9-039-04

  ఆవివాసన్ పరావతో అథో అర్వావతః సుతః |
  ఇన్ద్రాయ సిచ్యతే మధు || 9-039-05

  సమీచీనా అనూషత హరిం హిన్వన్త్య్ అద్రిభిః |
  యోనావ్ ఋతస్య సీదత || 9-039-06