ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 38)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏష ఉ స్య వృషా రథో ऽవ్యో వారేభిర్ అర్షతి |
  గచ్ఛన్ వాజం సహస్రిణమ్ || 9-038-01

  ఏతం త్రితస్య యోషణో హరిం హిన్వన్త్య్ అద్రిభిః |
  ఇన్దుమ్ ఇన్ద్రాయ పీతయే || 9-038-02

  ఏతం త్యం హరితో దశ మర్మృజ్యన్తే అపస్యువః |
  యాభిర్ మదాయ శుమ్భతే || 9-038-03

  ఏష స్య మానుషీష్వ్ ఆ శ్యేనో న విక్షు సీదతి |
  గచ్ఛఞ్ జారో న యోషితమ్ || 9-038-04

  ఏష స్య మద్యో రసో ऽవ చష్టే దివః శిశుః |
  య ఇన్దుర్ వారమ్ ఆవిశత్ || 9-038-05

  ఏష స్య పీతయే సుతో హరిర్ అర్షతి ధర్ణసిః |
  క్రన్దన్ యోనిమ్ అభి ప్రియమ్ || 9-038-06