ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 37)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  స సుతః పీతయే వృషా సోమః పవిత్రే అర్షతి |
  విఘ్నన్ రక్షాంసి దేవయుః || 9-037-01

  స పవిత్రే విచక్షణో హరిర్ అర్షతి ధర్ణసిః |
  అభి యోనిం కనిక్రదత్ || 9-037-02

  స వాజీ రోచనా దివః పవమానో వి ధావతి |
  రక్షోహా వారమ్ అవ్యయమ్ || 9-037-03

  స త్రితస్యాధి సానవి పవమానో అరోచయత్ |
  జామిభిః సూర్యం సహ || 9-037-04

  స వృత్రహా వృషా సుతో వరివోవిద్ అదాభ్యః |
  సోమో వాజమ్ ఇవాసరత్ || 9-037-05

  స దేవః కవినేషితో ऽభి ద్రోణాని ధావతి |
  ఇన్దుర్ ఇన్ద్రాయ మంహనా || 9-037-06