ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 36)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అసర్జి రథ్యో యథా పవిత్రే చమ్వోః సుతః |
  కార్ష్మన్ వాజీ న్య్ అక్రమీత్ || 9-036-01

  స వహ్నిః సోమ జాగృవిః పవస్వ దేవవీర్ అతి |
  అభి కోశమ్ మధుశ్చుతమ్ || 9-036-02

  స నో జ్యోతీంషి పూర్వ్య పవమాన వి రోచయ |
  క్రత్వే దక్షాయ నో హిను || 9-036-03

  శుమ్భమాన ఋతాయుభిర్ మృజ్యమానో గభస్త్యోః |
  పవతే వారే అవ్యయే || 9-036-04

  స విశ్వా దాశుషే వసు సోమో దివ్యాని పార్థివా |
  పవతామ్ ఆన్తరిక్ష్యా || 9-036-05

  ఆ దివస్ పృష్ఠమ్ అశ్వయుర్ గవ్యయుః సోమ రోహసి |
  వీరయుః శవసస్ పతే || 9-036-06