ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 35)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ నః పవస్వ ధారయా పవమాన రయిమ్ పృథుమ్ |
  యయా జ్యోతిర్ విదాసి నః || 9-035-01

  ఇన్దో సముద్రమీఙ్ఖయ పవస్వ విశ్వమేజయ |
  రాయో ధర్తా న ఓజసా || 9-035-02

  త్వయా వీరేణ వీరవో ऽభి ష్యామ పృతన్యతః |
  క్షరా ణో అభి వార్యమ్ || 9-035-03

  ప్ర వాజమ్ ఇన్దుర్ ఇష్యతి సిషాసన్ వాజసా ఋషిః |
  వ్రతా విదాన ఆయుధా || 9-035-04

  తం గీర్భిర్ వాచమీఙ్ఖయమ్ పునానం వాసయామసి |
  సోమం జనస్య గోపతిమ్ || 9-035-05

  విశ్వో యస్య వ్రతే జనో దాధార ధర్మణస్ పతేః |
  పునానస్య ప్రభూవసోః || 9-035-06