ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 34)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సువానో ధారయా తనేన్దుర్ హిన్వానో అర్షతి |
  రుజద్ దృళ్హా వ్య్ ఓజసా || 9-034-01

  సుత ఇన్ద్రాయ వాయవే వరుణాయ మరుద్భ్యః |
  సోమో అర్షతి విష్ణవే || 9-034-02

  వృషాణం వృషభిర్ యతం సున్వన్తి సోమమ్ అద్రిభిః |
  దుహన్తి శక్మనా పయః || 9-034-03

  భువత్ త్రితస్య మర్జ్యో భువద్ ఇన్ద్రాయ మత్సరః |
  సం రూపైర్ అజ్యతే హరిః || 9-034-04

  అభీమ్ ఋతస్య విష్టపం దుహతే పృశ్నిమాతరః |
  చారు ప్రియతమం హవిః || 9-034-05

  సమ్ ఏనమ్ అహ్రుతా ఇమా గిరో అర్షన్తి సస్రుతః |
  ధేనూర్ వాశ్రో అవీవశత్ || 9-034-06