ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 33)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సోమాసో విపశ్చితో ऽపాం న యన్త్య్ ఊర్మయః |
  వనాని మహిషా ఇవ || 9-033-01

  అభి ద్రోణాని బభ్రవః శుక్రా ఋతస్య ధారయా |
  వాజం గోమన్తమ్ అక్షరన్ || 9-033-02

  సుతా ఇన్ద్రాయ వాయవే వరుణాయ మరుద్భ్యః |
  సోమా అర్షన్తి విష్ణవే || 9-033-03

  తిస్రో వాచ ఉద్ ఈరతే గావో మిమన్తి ధేనవః |
  హరిర్ ఏతి కనిక్రదత్ || 9-033-04

  అభి బ్రహ్మీర్ అనూషత యహ్వీర్ ఋతస్య మాతరః |
  మర్మృజ్యన్తే దివః శిశుమ్ || 9-033-05

  రాయః సముద్రాంశ్ చతురో ऽస్మభ్యం సోమ విశ్వతః |
  ఆ పవస్వ సహస్రిణః || 9-033-06