ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 32)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సోమాసో మదచ్యుతః శ్రవసే నో మఘోనః |
  సుతా విదథే అక్రముః || 9-032-01

  ఆద్ ఈం త్రితస్య యోషణో హరిం హిన్వన్త్య్ అద్రిభిః |
  ఇన్దుమ్ ఇన్ద్రాయ పీతయే || 9-032-02

  ఆద్ ఈం హంసో యథా గణం విశ్వస్యావీవశన్ మతిమ్ |
  అత్యో న గోభిర్ అజ్యతే || 9-032-03

  ఉభే సోమావచాకశన్ మృగో న తక్తో అర్షసి |
  సీదన్న్ ఋతస్య యోనిమ్ ఆ || 9-032-04

  అభి గావో అనూషత యోషా జారమ్ ఇవ ప్రియమ్ |
  అగన్న్ ఆజిం యథా హితమ్ || 9-032-05

  అస్మే ధేహి ద్యుమద్ యశో మఘవద్భ్యశ్ చ మహ్యం చ |
  సనిమ్ మేధామ్ ఉత శ్రవః || 9-032-06