ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 31)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

ప్ర సోమాసః స్వాధ్యః పవమానాసో అక్రముః |
  రయిం కృణ్వన్తి చేతనమ్ || 9-031-01

  దివస్ పృథివ్యా అధి భవేన్దో ద్యుమ్నవర్ధనః |
  భవా వాజానామ్ పతిః || 9-031-02

  తుభ్యం వాతా అభిప్రియస్ తుభ్యమ్ అర్షన్తి సిన్ధవః |
  సోమ వర్ధన్తి తే మహః || 9-031-03

  ఆ ప్యాయస్వ సమ్ ఏతు తే విశ్వతః సోమ వృష్ణ్యమ్ |
  భవా వాజస్య సంగథే || 9-031-04

  తుభ్యం గావో ఘృతమ్ పయో బభ్రో దుదుహ్రే అక్షితమ్ |
  వర్షిష్ఠే అధి సానవి || 9-031-05

  స్వాయుధస్య తే సతో భువనస్య పతే వయమ్ |
  ఇన్దో సఖిత్వమ్ ఉశ్మసి || 9-031-06