ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 27)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏష కవిర్ అభిష్టుతః పవిత్రే అధి తోశతే |
  పునానో ఘ్నన్న్ అప స్రిధః || 9-027-01

  ఏష ఇన్ద్రాయ వాయవే స్వర్జిత్ పరి షిచ్యతే |
  పవిత్రే దక్షసాధనః || 9-027-02

  ఏష నృభిర్ వి నీయతే దివో మూర్ధా వృషా సుతః |
  సోమో వనేషు విశ్వవిత్ || 9-027-03

  ఏష గవ్యుర్ అచిక్రదత్ పవమానో హిరణ్యయుః |
  ఇన్దుః సత్రాజిద్ అస్తృతః || 9-027-04

  ఏష సూర్యేణ హాసతే పవమానో అధి ద్యవి |
  పవిత్రే మత్సరో మదః || 9-027-05

  ఏష శుష్మ్య్ అసిష్యదద్ అన్తరిక్షే వృషా హరిః |
  పునాన ఇన్దుర్ ఇన్ద్రమ్ ఆ || 9-027-06