ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 26)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తమ్ అమృక్షన్త వాజినమ్ ఉపస్థే అదితేర్ అధి |
  విప్రాసో అణ్వ్యా ధియా || 9-026-01

  తం గావో అభ్య్ అనూషత సహస్రధారమ్ అక్షితమ్ |
  ఇన్దుం ధర్తారమ్ ఆ దివః || 9-026-02

  తం వేధామ్ మేధయాహ్యన్ పవమానమ్ అధి ద్యవి |
  ధర్ణసిమ్ భూరిధాయసమ్ || 9-026-03

  తమ్ అహ్యన్ భురిజోర్ ధియా సంవసానం వివస్వతః |
  పతిం వాచో అదాభ్యమ్ || 9-026-04

  తం సానావ్ అధి జామయో హరిం హిన్వన్త్య్ అద్రిభిః |
  హర్యతమ్ భూరిచక్షసమ్ || 9-026-05

  తం త్వా హిన్వన్తి వేధసః పవమాన గిరావృధమ్ |
  ఇన్దవ్ ఇన్ద్రాయ మత్సరమ్ || 9-026-06