ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 25)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పవస్వ దక్షసాధనో దేవేభ్యః పీతయే హరే |
  మరుద్భ్యో వాయవే మదః || 9-025-01

  పవమాన ధియా హితో ऽభి యోనిం కనిక్రదత్ |
  ధర్మణా వాయుమ్ ఆ విశ || 9-025-02

  సం దేవైః శోభతే వృషా కవిర్ యోనావ్ అధి ప్రియః |
  వృత్రహా దేవవీతమః || 9-025-03

  విశ్వా రూపాణ్య్ ఆవిశన్ పునానో యాతి హర్యతః |
  యత్రామృతాస ఆసతే || 9-025-04

  అరుషో జనయన్ గిరః సోమః పవత ఆయుషక్ |
  ఇన్ద్రం గచ్ఛన్ కవిక్రతుః || 9-025-05

  ఆ పవస్వ మదిన్తమ పవిత్రం ధారయా కవే |
  అర్కస్య యోనిమ్ ఆసదమ్ || 9-025-06