ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 24)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సోమాసో అధన్విషుః పవమానాస ఇన్దవః |
  శ్రీణానా అప్సు మృఞ్జత || 9-024-01

  అభి గావో అధన్విషుర్ ఆపో న ప్రవతా యతీః |
  పునానా ఇన్ద్రమ్ ఆశత || 9-024-02

  ప్ర పవమాన ధన్వసి సోమేన్ద్రాయ పాతవే |
  నృభిర్ యతో వి నీయసే || 9-024-03

  త్వం సోమ నృమాదనః పవస్వ చర్షణీసహే |
  సస్నిర్ యో అనుమాద్యః || 9-024-04

  ఇన్దో యద్ అద్రిభిః సుతః పవిత్రమ్ పరిధావసి |
  అరమ్ ఇన్ద్రస్య ధామ్నే || 9-024-05

  పవస్వ వృత్రహన్తమోక్థేభిర్ అనుమాద్యః |
  శుచిః పావకో అద్భుతః || 9-024-06

  శుచిః పావక ఉచ్యతే సోమః సుతస్య మధ్వః |
  దేవావీర్ అఘశంసహా || 9-024-07