ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 23)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సోమా అసృగ్రమ్ ఆశవో మధోర్ మదస్య ధారయా |
  అభి విశ్వాని కావ్యా || 9-023-01

  అను ప్రత్నాస ఆయవః పదం నవీయో అక్రముః |
  రుచే జనన్త సూర్యమ్ || 9-023-02

  ఆ పవమాన నో భరార్యో అదాశుషో గయమ్ |
  కృధి ప్రజావతీర్ ఇషః || 9-023-03

  అభి సోమాస ఆయవః పవన్తే మద్యమ్ మదమ్ |
  అభి కోశమ్ మధుశ్చుతమ్ || 9-023-04

  సోమో అర్షతి ధర్ణసిర్ దధాన ఇన్ద్రియం రసమ్ |
  సువీరో అభిశస్తిపాః || 9-023-05

  ఇన్ద్రాయ సోమ పవసే దేవేభ్యః సధమాద్యః |
  ఇన్దో వాజం సిషాససి || 9-023-06

  అస్య పీత్వా మదానామ్ ఇన్ద్రో వృత్రాణ్య్ అప్రతి |
  జఘాన జఘనచ్ చ ను || 9-023-07