ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 22)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏతే సోమాస ఆశవో రథా ఇవ ప్ర వాజినః |
  సర్గాః సృష్టా అహేషత || 9-022-01

  ఏతే వాతా ఇవోరవః పర్జన్యస్యేవ వృష్టయః |
  అగ్నేర్ ఇవ భ్రమా వృథా || 9-022-02

  ఏతే పూతా విపశ్చితః సోమాసో దధ్యాశిరః |
  విపా వ్య్ ఆనశుర్ ధియః || 9-022-03

  ఏతే మృష్టా అమర్త్యాః ససృవాంసో న శశ్రముః |
  ఇయక్షన్తః పథో రజః || 9-022-04

  ఏతే పృష్ఠాని రోదసోర్ విప్రయన్తో వ్య్ ఆనశుః |
  ఉతేదమ్ ఉత్తమం రజః || 9-022-05

  తన్తుం తన్వానమ్ ఉత్తమమ్ అను ప్రవత ఆశత |
  ఉతేదమ్ ఉత్తమాయ్యమ్ || 9-022-06

  త్వం సోమ పణిభ్య ఆ వసు గవ్యాని ధారయః |
  తతం తన్తుమ్ అచిక్రదః || 9-022-07