ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 28)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏష వాజీ హితో నృభిర్ విశ్వవిన్ మనసస్ పతిః |
  అవ్యో వారం వి ధావతి || 9-028-01

  ఏష పవిత్రే అక్షరత్ సోమో దేవేభ్యః సుతః |
  విశ్వా ధామాన్య్ ఆవిశన్ || 9-028-02

  ఏష దేవః శుభాయతే ऽధి యోనావ్ అమర్త్యః |
  వృత్రహా దేవవీతమః || 9-028-03

  ఏష వృషా కనిక్రదద్ దశభిర్ జామిభిర్ యతః |
  అభి ద్రోణాని ధావతి || 9-028-04

  ఏష సూర్యమ్ అరోచయత్ పవమానో విచర్షణిః |
  విశ్వా ధామాని విశ్వవిత్ || 9-028-05

  ఏష శుష్మ్య్ అదాభ్యః సోమః పునానో అర్షతి |
  దేవావీర్ అఘశంసహా || 9-028-06