ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 20)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర కవిర్ దేవవీతయే ऽవ్యో వారేభిర్ అర్షతి |
  సాహ్వాన్ విశ్వా అభి స్పృధః || 9-020-01

  స హి ష్మా జరితృభ్య ఆ వాజం గోమన్తమ్ ఇన్వతి |
  పవమానః సహస్రిణమ్ || 9-020-02

  పరి విశ్వాని చేతసా మృశసే పవసే మతీ |
  స నః సోమ శ్రవో విదః || 9-020-03

  అభ్య్ అర్ష బృహద్ యశో మఘవద్భ్యో ధ్రువం రయిమ్ |
  ఇషం స్తోతృభ్య ఆ భర || 9-020-04

  త్వం రాజేవ సువ్రతో గిరః సోమా వివేశిథ |
  పునానో వహ్నే అద్భుత || 9-020-05

  స వహ్నిర్ అప్సు దుష్టరో మృజ్యమానో గభస్త్యోః |
  సోమశ్ చమూషు సీదతి || 9-020-06

  క్రీళుర్ మఖో న మంహయుః పవిత్రం సోమ గచ్ఛసి |
  దధత్ స్తోత్రే సువీర్యమ్ || 9-020-07