ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 21)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏతే ధావన్తీన్దవః సోమా ఇన్ద్రాయ ఘృష్వయః |
  మత్సరాసః స్వర్విదః || 9-021-01

  ప్రవృణ్వన్తో అభియుజః సుష్వయే వరివోవిదః |
  స్వయం స్తోత్రే వయస్కృతః || 9-021-02

  వృథా క్రీళన్త ఇన్దవః సధస్థమ్ అభ్య్ ఏకమ్ ఇత్ |
  సిన్ధోర్ ఊర్మా వ్య్ అక్షరన్ || 9-021-03

  ఏతే విశ్వాని వార్యా పవమానాస ఆశత |
  హితా న సప్తయో రథే || 9-021-04

  ఆస్మిన్ పిశఙ్గమ్ ఇన్దవో దధాతా వేనమ్ ఆదిశే |
  యో అస్మభ్యమ్ అరావా || 9-021-05

  ఋభుర్ న రథ్యం నవం దధాతా కేతమ్ ఆదిశే |
  శుక్రాః పవధ్వమ్ అర్ణసా || 9-021-06

  ఏత ఉ త్యే అవీవశన్ కాష్ఠాం వాజినో అక్రత |
  సతః ప్రాసావిషుర్ మతిమ్ || 9-021-07