ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 19)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యత్ సోమ చిత్రమ్ ఉక్థ్యం దివ్యమ్ పార్థివం వసు |
  తన్ నః పునాన ఆ భర || 9-019-01

  యువం హి స్థః స్వర్పతీ ఇన్ద్రశ్ చ సోమ గోపతీ |
  ఈశానా పిప్యతం ధియః || 9-019-02

  వృషా పునాన ఆయుషు స్తనయన్న్ అధి బర్హిషి |
  హరిః సన్ యోనిమ్ ఆసదత్ || 9-019-03

  అవావశన్త ధీతయో వృషభస్యాధి రేతసి |
  సూనోర్ వత్సస్య మాతరః || 9-019-04

  కువిద్ వృషణ్యన్తీభ్యః పునానో గర్భమ్ ఆదధత్ |
  యాః శుక్రం దుహతే పయః || 9-019-05

  ఉప శిక్షాపతస్థుషో భియసమ్ ఆ ధేహి శత్రుషు |
  పవమాన విదా రయిమ్ || 9-019-06

  ని శత్రోః సోమ వృష్ణ్యం ని శుష్మం ని వయస్ తిర |
  దూరే వా సతో అన్తి వా || 9-019-07