ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 18)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పరి సువానో గిరిష్ఠాః పవిత్రే సోమో అక్షాః |
  మదేషు సర్వధా అసి || 9-018-01

  త్వం విప్రస్ త్వం కవిర్ మధు ప్ర జాతమ్ అన్ధసః |
  మదేషు సర్వధా అసి || 9-018-02

  తవ విశ్వే సజోషసో దేవాసః పీతిమ్ ఆశత |
  మదేషు సర్వధా అసి || 9-018-03

  ఆ యో విశ్వాని వార్యా వసూని హస్తయోర్ దధే |
  మదేషు సర్వధా అసి || 9-018-04

  య ఇమే రోదసీ మహీ సమ్ మాతరేవ దోహతే |
  మదేషు సర్వధా అసి || 9-018-05

  పరి యో రోదసీ ఉభే సద్యో వాజేభిర్ అర్షతి |
  మదేషు సర్వధా అసి || 9-018-06

  స శుష్మీ కలశేష్వ్ ఆ పునానో అచిక్రదత్ |
  మదేషు సర్వధా అసి || 9-018-07