ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 2)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పవస్వ దేవవీర్ అతి పవిత్రం సోమ రంహ్యా |
  ఇన్ద్రమ్ ఇన్దో వృషా విశ || 9-002-01

  ఆ వచ్యస్వ మహి ప్సరో వృషేన్దో ద్యుమ్నవత్తమః |
  ఆ యోనిం ధర్ణసిః సదః || 9-002-02

  అధుక్షత ప్రియమ్ మధు ధారా సుతస్య వేధసః |
  అపో వసిష్ట సుక్రతుః || 9-002-03

  మహాన్తం త్వా మహీర్ అన్వ్ ఆపో అర్షన్తి సిన్ధవః |
  యద్ గోభిర్ వాసయిష్యసే || 9-002-04

  సముద్రో అప్సు మామృజే విష్టమ్భో ధరుణో దివః |
  సోమః పవిత్రే అస్మయుః || 9-002-05

  అచిక్రదద్ వృషా హరిర్ మహాన్ మిత్రో న దర్శతః |
  సం సూర్యేణ రోచతే || 9-002-06

  గిరస్ త ఇన్ద ఓజసా మర్మృజ్యన్తే అపస్యువః |
  యాభిర్ మదాయ శుమ్భసే || 9-002-07

  తం త్వా మదాయ ఘృష్వయ ఉలోకకృత్నుమ్ ఈమహే |
  తవ ప్రశస్తయో మహీః || 9-002-08

  అస్మభ్యమ్ ఇన్దవ్ ఇన్ద్రయుర్ మధ్వః పవస్వ ధారయా |
  పర్జన్యో వృష్టిమాఇవ || 9-002-09

  గోషా ఇన్దో నృషా అస్య్ అశ్వసా వాజసా ఉత |
  ఆత్మా యజ్ఞస్య పూర్వ్యః || 9-002-10