ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 1)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

స్వాదిష్ఠయా మదిష్ఠయా పవస్వ సోమ ధారయా |
  ఇన్ద్రాయ పాతవే సుతః || 9-001-01

  రక్షోహా విశ్వచర్షణిర్ అభి యోనిమ్ అయోహతమ్ |
  ద్రుణా సధస్థమ్ ఆసదత్ || 9-001-02

  వరివోధాతమో భవ మంహిష్ఠో వృత్రహన్తమః |
  పర్షి రాధో మఘోనామ్ || 9-001-03

  అభ్య్ అర్ష మహానాం దేవానాం వీతిమ్ అన్ధసా |
  అభి వాజమ్ ఉత శ్రవః || 9-001-04

  త్వామ్ అచ్ఛా చరామసి తద్ ఇద్ అర్థం దివే-దివే |
  ఇన్దో త్వే న ఆశసః || 9-001-05

  పునాతి తే పరిస్రుతం సోమం సూర్యస్య దుహితా |
  వారేణ శశ్వతా తనా || 9-001-06

  తమ్ ఈమ్ అణ్వీః సమర్య ఆ గృభ్ణన్తి యోషణో దశ |
  స్వసారః పార్యే దివి || 9-001-07

  తమ్ ఈం హిన్వన్త్య్ అగ్రువో ధమన్తి బాకురం దృతిమ్ |
  త్రిధాతు వారణమ్ మధు || 9-001-08

  అభీమమ్ అఘ్న్యా ఉత శ్రీణన్తి ధేనవః శిశుమ్ |
  సోమమ్ ఇన్ద్రాయ పాతవే || 9-001-09

  అస్యేద్ ఇన్ద్రో మదేష్వ్ ఆ విశ్వా వృత్రాణి జిఘ్నతే |
  శూరో మఘా చ మంహతే || 9-001-10