ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 16)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర తే సోతార ఓణ్యో రసమ్ మదాయ ఘృష్వయే |
  సర్గో న తక్త్య్ ఏతశః || 9-016-01

  క్రత్వా దక్షస్య రథ్యమ్ అపో వసానమ్ అన్ధసా |
  గోషామ్ అణ్వేషు సశ్చిమ || 9-016-02

  అనప్తమ్ అప్సు దుష్టరం సోమమ్ పవిత్ర ఆ సృజ |
  పునీహీన్ద్రాయ పాతవే || 9-016-03

  ప్ర పునానస్య చేతసా సోమః పవిత్రే అర్షతి |
  క్రత్వా సధస్థమ్ ఆసదత్ || 9-016-04

  ప్ర త్వా నమోభిర్ ఇన్దవ ఇన్ద్ర సోమా అసృక్షత |
  మహే భరాయ కారిణః || 9-016-05

  పునానో రూపే అవ్యయే విశ్వా అర్షన్న్ అభి శ్రియః |
  శూరో న గోషు తిష్ఠతి || 9-016-06

  దివో న సాను పిప్యుషీ ధారా సుతస్య వేధసః |
  వృథా పవిత్రే అర్షతి || 9-016-07

  త్వం సోమ విపశ్చితం తనా పునాన ఆయుషు |
  అవ్యో వారం వి ధావసి || 9-016-08